Treść główna

Kalendarz wydarzeń

Impreza sportowo-rekreacyjna "Baw się z nami"
Termin: Środa 12 Kwiecień 2017, 10:30 - 11:15
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Miejsce: Zespół Szkół w Gryfinie

Impreza sportowo-rekreacyjna "Baw się z nami" odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. od godziny 10:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gryfinie. Celem zawodów jest popularyzacja masowej kultury fizycznej wśród uczniów. Startują 8-osobowe reprezentacje klas I-IV ze szkół podstawowych Gminy Gryfino (4 dziewczynki + 4 chłopców), wyłonione drogą eliminacyjną na zawodach szkolnych.

Regulamin imprezy dostępny jest na stronie -> KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

REGULAMIN
imprezy sportowo - rekreacyjnej „BAW SI
Ę
Z NAMI”
Cel zawodów:
popularyzacja masowej Kultury Fizyczne
j w
ś
ród uczniów.
Organizator:
O
ś
rodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Uczestnictwo:
klasy I - IV Szkół Podstawowych Miast
a i Gminy Gryfino.
Termin i miejsce: 12-04-2017 r., sala gimnastyczna
Zespołu Szkół w Gryfinie,
ul. Iwaszkiewicza 70
Program:
godz. 10
30
klasy – I
godz. 10
45
klasy – II
godz. 11
00
klasy – III
godz. 11
15
klasy – IV
Sprawy ró
ż
ne:
startuj
ą
8 osobowe reprezentacje klas (4 dz. + 4 chł.),
wyłonione drog
ą
eliminacyjn
ą
na zawodach szkolnych.
Konkurencje:
KLASA I
Slalom z obiegni
ę
ciem tyczek i przej
ś
ciem pod płotkiem:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie do półmetka slalomem obiegaj
ą
c ustawione
w rz
ę
dzie tyczki i przechodz
ą
c pod płotkiem, obiega półmetek i wraca obok
płotka i tyczek.
Bieg z rzutem woreczków do celu:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie z 3 woreczkami do półmetka. Tam wykonuje
rzuty,
ka
ż
dym woreczkiem osobno, do koła hula-hop (odległo
ść
ok. 2 m).
Nast
ę
pnie zabiera woreczki i wraca do rz
ę
du przekazuj
ą
c woreczki
kolejnemu. W przypadku nie trafienia woreczkiem do
celu musi wykona
ć
rzut
ponownie a
ż
do skutku.
Wy
ś
cig z woreczkami i przeplotem szarfy:
Pierwszy z rz
ę
du wybiega do półmetka z 3 woreczkami. W połowie dr
ogi
zostawia w wyznaczonym miejscu (koło hula-hop) wore
czki i kontynuuje bieg
do półmetka. Tam przeplata szarf
ę
od dołu do góry
i wracaj
ą
c zabiera
woreczki przekazuj
ą
c je nast
ę
pnemu. Nie trzeba obiega
ć
półmetka.
Wy
ś
cig z przeskokiem przez przeszkod
ę
i obieganiem tyczek:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie do tyczki obiegaj
ą
c j
ą
, dalej przeskakuje przez przeszkod
ę
(wysoko
ść
ok. 30 cm), ponownie obiega tyczk
ę
i dobiega do półmetka. Po obiegni
ę
ciu
półmetka wraca bez pokonywania przeszkód.
KLASA II
Wy
ś
cig z pokonaniem tyczek slalomowych i przeplotem sz
arfy:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie do półmetka pokonuj
ą
c slalomowo ustawione tyczki,
przy półmetku przeplata szarf
ę
od dołu do góry
i wraca ponownie pokonuj
ą
c
tyczki slalomowo. Półmetka nie trzeba obiega
ć
.
Zanie
ś
-przynie
ś
piłk
ę
lekarsk
ą
:
Pierwszy z rz
ę
du biegn
ą
c zanosi 1 kg piłk
ę
lekarsk
ą
na półmetek i wraca bez piłki,
nast
ę
pny – przynosi piłk
ę
itd. Półmetka nie trzeba obiega
ć
.
Wy
ś
cig z podaniem piłki siatkowej do s
ę
dziego/nauczyciela.
Pierwszy z rz
ę
du pokonuje z piłk
ą
siatkow
ą
dystans do półmetka gdzie wykonuje
podanie do s
ę
dziego b
ą
d
ź
nauczyciela. Po podaniu zwrotnym wraca biegiem
przekazuj
ą
c piłk
ę
nast
ę
pnemu.
Wy
ś
cig z przeskokiem przez przeszkod
ę
, obiegni
ę
ciem tyczki i przej
ś
ciem pod
płotkiem:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie do przeszkody (wysoko
ść
ok. 40 cm) przeskakuje j
ą
i dalej obiega tyczk
ę
i przechodzi pod płotkiem. Dobiega do półmetka, ob
iega go
i wraca bez pokonywania przeszkód.
KLASA III
Wy
ś
cig z przeskokiem przez przeszkod
ę
, obiegni
ę
ciem tyczki i przej
ś
ciem pod
płotkiem i przeplotem szarfy:
Pierwszy z rz
ę
du biegnie do przeszkody (wysoko
ść
ok. 40 cm) przeskakuje j
ą
i dalej
obiega tyczk
ę
i przechodzi pod płotkiem. Dobiega do półmetka, ta
m przeplata szarf
ę
od dołu do góry
i wraca. Półmetka nie trzeba obiega
ć
.
Sztafeta wahadłowa z pałeczk
ą
sztafetow
ą
:
Ka
ż
dy zespół ustawia si
ę
w rz
ę
dzie, dziewcz
ę
ta stoj
ą
naprzeciw chłopców.
Ć
wicz
ą
cy
z
pałeczk
ą
biegnie
przekazuj
ą
c
j
ą
partnerowi/partnerce
z naprzeciwka i ustawia si
ę
z tyłu. Zabawa trwa do momentu ponownego
ustawienia si
ę
ć
wicz
ą
cych jak przed rozpocz
ę
ciem. Ka
ż
dy przebiega dystans
dwukrotnie, tam i pó
ź
niej z powrotem
.
Zanie
ś
– przynie
ś
dwie piłki (koszowa i siatkowa):
Pierwszy z rz
ę
du zanosi piłki do nauczyciela lub s
ę
dziego znajduj
ą
cego si
ę
na
półmetku i wraca bez piłek, nast
ę
pny biegnie po piłki i wraca z nimi.
Wy
ś
cig z kozłowaniem piłki i obieganiem tyczek:
Zawodnik biegnie kozłuj
ą
c piłk
ę
koszow
ą
obiegaj
ą
c tyczki ustawione slalomowo,
obiega półmetek i wraca dalej kozłuj
ą
c piłk
ę
, obiegaj
ą
c ustawione tyczki. Piłk
ę
przekazuje nast
ę
pnemu z rz
ę
du.
KLASA IV
Wy
ś
cig z kozłowaniem piłki i obieganiem tyczek:
Zawodnik biegnie kozłuj
ą
c piłk
ę
koszow
ą
jedn
ą
r
ę
k
ą
, w drugiej trzyma piłk
ę
lekarsk
ą
1 kg, dystans pokonuje obiegaj
ą
c slalomowo ustawione tyczki. Obiega
półmetek i wraca dalej kozłuj
ą
c piłk
ę
obiegaj
ą
c ustawione tyczki. Obie piłki
przekazuje nast
ę
pnemu z rz
ę
du.
Zanie
ś
– przynie
ś
trzy piłki (r
ę
czna, koszowa i siatkowa):
Pierwszy z rz
ę
du zanosi piłki do nauczyciela lub s
ę
dziego znajduj
ą
cego si
ę
na
półmetku i wraca bez piłek, nast
ę
pny biegnie po piłki i wraca z nimi.
Wy
ś
cig z rzutem piłki r
ę
cznej do nauczyciela/s
ę
dziego:
Pierwszy z rz
ę
du wybiegaj
ą
kozłuj
ą
c piłk
ę
i z odległo
ś
ci około 3 metrów 3 razy
podaj
ą
do opiekuna lub s
ę
dziego. Wracaj
ą
c tak
ż
e kozłuje piłk
ę
.
Sztafeta wahadłowa z piłkami:
Ka
ż
dy zespół ustawia si
ę
w rz
ę
dzie, dziewcz
ę
ta stoj
ą
naprzeciw chłopców.
Chłopiec startuje trzymaj
ą
c dwie piłki (siatkow
ą
i r
ę
czn
ą
), dobiega do kole
ż
anki
przekazuj
ą
c jej piłki i ustawia si
ę
z tyłu. Zabawa trwa do momentu ponownego
ustawienia si
ę
ć
wicz
ą
cych jak przed rozpocz
ę
ciem. Ka
ż
dy przebiega dystans
dwukrotnie, tam i pó
ź
niej z powrotem.
UWAGA!!!
- wszystkich obowi
ą
zuje obuwie sportowe zmienne (dotyczy tak
ż
e opiekunów)
- za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie p
onosi odpowiedzialno
ś
ci.
- Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyra
ż
eniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika (zdj
ęć
, nagra
ń
filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie
oraz na stronie internetowej Organizatorów.